znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983687
Seat
Kollárová 282/3, 03491 Ľubochňa, Slovenská republika
Website
Registration number
19/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
31.08.2005

Founders (Legal persons)
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  Limbová 2, 83752 Bratislava
  IČO: 00165565
    Nep. vklad: 4014538.93 EUR
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Alena Záhoráková
  born 27.12.1970
  Deposit: 165969.59 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Adela Kubíniová From:31.08.2005To:12.04.2007
 • doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc. From:12.04.2007To:05.03.2010
 • JUDr. Igor Koval From:05.03.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu:
- poskytuje komplexnú ambulantnú a ústavnú preventívnu, diagnostickú a
liečebnú starostlivosť v endokrinológii a diabetológii pre pacientov
detského a dospelého veku z celého územia Slovenskej republiky,
- vykonáva konziliárnu činnosť v endokrinológii a diabetológii pre iné
zdravotnícke zariadenia s poradnou a ambulantnou starostlivosťou
(odborní lekári, NsP, kliniky FN a špecializované odborné ústavy),
- spolupracuje s vedeckými pracoviskami, s klinikami a inými
pracoviskami liečebných zariadení, ktoré sa zaoberajú problematikou
endokrinných ochorení a diabetes mellitus,
- rieši výskumné projekty v endokrinológii a diabetológii v rámci
štátneho, rezortného a ústavného plánu, uplatňuje výsledky výskumu v
diagnostike a poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti,
- podieľa sa na postgraduálnej výchove a pred atestačnej príprave
lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov v zameraní na
endokrinológiu a diabetológiu,
- podieľa sa na výchove vedeckých pracovníkov,
- poskytuje dopravnú zdravotnú službu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |