znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZUNA, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084549
Seat
Blahová 136, 93052 Blahová, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO- 47/2005
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
18.01.2005
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Obec Blahová, IČO 305294, v zast. starostom Otakarom Tomešekom
    Blahová 136, 93052 Blahová
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ján Galó From:18.01.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia ZUNA, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na :
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochranu ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správu, údržbu a obnovu bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |