znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ratio educationis, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954385
Seat
Cesta na štadión 970/12, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
34/2004
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
06.10.2004
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Miloslav Sochor
  born 06.10.1951
  Deposit: 33.19 EUR
 • Ing. Miloslav SochorDeposit: 33.19 EUR
 • PhDr. Mária Sochorová
  born 14.08.1958
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Jana Babjaková From:04.10.2004To:15.11.2009
 • Ing. Miloslav Sochor From:16.11.2009To:14.07.2014

Type of the generally beneficial services
1/ Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení § 2 ods. 2 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.
2/ Predmetom činnosti organizácie je:
Vzdelávacia činnosť orientovaná na nasledovné oblasti:
a/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä
s orientáciou na ich praktické využitie,
b/ podpora a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít, s cieľom zvýšiť
úroveň frekventantov pre praktické využitie,
c/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, orientovať v súlade
s objektívnymi potrebami v danom regióne a orientovať sa na rozvoj vzdelanosti pre
realizáciu aktívneho cestovného ruchu s využitím kultúrno historického bohatstva
stredoslovenského samosprávneho kraja,
d/ zabezpečenie financovania a technickej realizácie rozvojových projektov v rámci
regeneračno-rehabilitačných služieb, cestovného ruchu a zdravia obyvateľstva,
e/ zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb v regiónoch stredného
Slovenska.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |