znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NETKLUB Marcelová, n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971425
Seat
Hlavná 1161, 94632 Marcelová, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-1/2004
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
20.01.2004
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Obec Marcelová
    Námestie slobody 1199, 94632 Marcelová
    Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Vojtech Keszegh From:20.01.2004To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti humanitnej starostlivosti, rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt a doplnkového vzdelávanie detí a mládeže v obci Marcelová
Nezisková organizácia najmä:
- spolupracuje s občianskymi združeniami, humanitnými a charitatívnymi organizáciami, so subjektami pôsobiacimi v obci v oblasti vzdelávania a kultúry. Podieľa sa na organizovaní humanitných, vzdelávacích a spoločenských aktivít
- poskytuje pomoc obyvateľom obce pri vybavovaní úradných záležitostí, pomáha pri získaní informácií pri zostavení žiadostí, vyplnení dotazníkov a podobne
- umožňuje obyvateľom obce zapojiť sa cez Internet do svetovej siete používania Internetu
- umožňuje elektronické dopisovanie (e-mail) a poskytuje pre záujemcov vlastnú e-mailovú adresu
- sprístupňuje všeobecne prospešné informácie pre občanov na úrovni miestnej, oblastnej, celoštátnej aj medzinárodnej legislatívy
- poskytuje možnosť pre miestne správy, súkromné a úradné oznamy vo všetkých oblastiach hospodárstva, vzdelávania a kultúry
-poskytuje základné kancelárske služby napr. kopírovanie, fax, telefón, e-mail a pod.
- organizuje rôzne kurzy (napr. jazykové, kurzy pre užívanie počítača) so zabezpečením moderného technického vybavenia dáva základy pre diaľkové štúdium detí a mládeže
-umožňuje spoznanie moderného technického vybavenia počítača a informatiky
-pomáha pri sprostredkovaní informácií (napr. o pracovných príležitostiach, kurzoch, verejných súťažiach, nadáciách a pod.)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |