znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LEADER, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954431
Seat
Ludvíka Svobodu 2358/18, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
39/2004
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
25.11.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Lucia HuťanováDeposit: 33.19 EUR
  • Adriana UkropováDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Ľubomír VajdíkDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Miroslav Fuksa From:05.11.2004To:07.07.2011
  • Michal Tajboš From:08.07.2011To:

Type of the generally beneficial services
1/ Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v novelizovanom
znení § 2 ods. 2.
2/ Predmetom činnosti organizácie je:
a/ poskytovaním poradenských a expertíznych služieb vo forme konzultácií alebo vzdelávacích školení prispievať k zvyšovaniu manažérskej, spoločenskej výkonnosti externých záujemcov so zameraním na celoživotné vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energií
b/ riešenie environmentálnej problematiky a využitie obnoviteľných zdrojov energie
c/ aktivita zameraná na riešenie nezamestnanosti, rekvalifikácie, vzdelávacie aktivity v spolupráci s úradmi práce a inštitúciami z oblasti zamestnanosti a vzdelávania vrátane neziskových mimovládnych organizácií
d/ poskytovať podporu marginalizovaným skupinám pri ich integrácii do spoločenského, pracovného a rodinného života pomocou tvorby pracovných príležitostí
e/ iniciovaním a prípravou mobilít pomáhať sprostredkovávať výmenu mladých ľudí a manažérov na vzdelávacích akciách a odborných stážach v podnikoch doma i v zahraničí
f/ príprava, organizácia a realizácia marketingových, trhových, ekonomických a personálnych projektov
g/ príprava a realizovanie medzinárodných projektov rozvíjajúcich styky a spoluprácu so slovenskými a zahraničnými organizáciami v záujme rozvoja svojej činnosti
h/ vydávaním účelových pracovných a informačných publikácii a študijných materiálov rozširovať informačnú a zdrojovú bázu v predmetných oblastiach
i/ poskytovanie celoživotného vzdelávania odborníkov v odbore inštalatér-kúrenár, vodoinštalatér, plynoinštalatér formou majstrovských a rekvalifikačných kurzov
j/ zabezpečenie školení pre vedenie účtovníctva
k/ zvyšovanie odbornej, pracovnej, obchodnej, psychologickej, ekonomickej, právnej a inej úrovne externých záujemcov organizovaním kurzov, školení a seminárov, sprostredkovaním predvádzania nových technológií, organizovaním návštev odborných výstav, veľtrhov, výrobcov zariadení a špecializovaných škôl a inštitúcií
l/ vytváranie remeselných inkubátorov
m/ poskytovaním získavania návykov remeselných zručností v oblastiach strojárenského, drevospracujúceho priemyslu a v stavebných remeslách
n/ poskytovanie poradenstva, projektovej dokumentácie, montážnej a servisnej činnosti v strojárenskom, drevospracujúcom priemysle a stavebných činnostiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |