znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NARCIS n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37971409
Seat
Č. 573, 94639 Iža, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-23/2003
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
23.12.2003
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Alfréd IzsákDeposit: 66.38 EUR
  • Eva ErdeiováDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Eva Erdeiová From:23.12.2003To:27.04.2006
  • Alžbeta Izsáková From:27.04.2006To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
- prevádzkovanie penziónu - DSS rodinného typu domova pre občanov v dôchodkovom veku
- poskytovanie komplexných poradenských služieb pre obete domáceho násilia
- prevádzkovanie vzdelávacieho strediska so špecifikovaným zameraním pre odbornú prax a činnosť v penzióne, v domovoch dôchodcov ako i v zdravotníckych zariadeniach
- organizovanie spoločného stravovania - jedáleň pre dôchodcov, v prípade potreby rozvoz jedla pre dôchodcov do domu - denne,
- opatrovateľská služba - denne
- prepravná služba - preprava dôchodcov
- organizovanie besedy s odborníkmi z oblasti ( psychológ, sociálny pracovník, gynekológ, právnik, ekonomický pracovník, terapeut, príslušník z policajného zboru )

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |