znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KVAPKA, nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37905911
Seat
Západ 1058/21-37, 02801 Trstená, Slovenská republika
Website
Registration number
4/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
27.07.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Anna ŠimánkováDeposit: 33.19 EUR
 • Ing. Katarína BednárováDeposit: 33.19 EUR
 • Andrea KaníkováDeposit: 33.19 EUR
 • Alina ŠuvadováDeposit: 33.19 EUR
 • PharmDr. Helena HarmatováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Natália Čurjaková From:27.07.2004To:08.09.2008
 • Natália Štrbáková
  born 10.12.1981
   From:08.09.2008To:16.01.2018
 • Mgr. Anna Šimánková
  born 03.06.1961
   From:16.01.2018To:23.07.2018
 • Daniel Hricko
  born 04.02.1967
   From:23.07.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
a) Rozvíjanie a podpora ekologických a ozdravných aktivít detí a širokej verejnosti.
b) Organizovanie akcií humanitárnej pomoci oblastiam trpiacim nedostatkom pitnej vody.
c) Obnova a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt.
d) Napĺňanie voľnočasových aktivít detí a mládeže, ich rodičov a starých rodičov, prestárlych občanov programom na ochranu životného prostredia, rozvíjanie cezhraničnej spolupráce.
e) Výskum, vývoj, vedecko – technické služby, informačné služby v oblasti bioenergetickej vody.
f) Pomoc pri riešení problému pitnej vody, jej ochrany, čistoty vodných tokov a ich okolia.
g) Služby na podporu regionálneho rozvoja.
h) Vydavateľská a distribučná činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora.
i) Lektorská a publikačná činnosť, výroba zvukových – obrazových záznamov.
j) Organizovanie ozdravných pobytov a táborov s ekologickým zameraním.
k) Organizovanie podujatí a programov pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a dospelých.
l) Organizovanie verejných zbierok za účelom podpory aktivít s ekologickým zameraním.
m) Napĺňanie voľnočasových aktivít detí predškolského veku, mladšieho školského veku, staršieho veku a mládeže organizovaním súťažných podujatí na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni.
n) Tvorba učebníc, metodických a didaktických materiálov, didaktických pomôcok, ich predkladanie na odborné posúdenie ministerstvu školstva.
o) Tvorba projektov k vyhláseným grantom a programom na získanie finančných prostriedkov.
p) Rozvíjanie spolupráce s miestnymi samosprávami – obecnými a mestskými úradmi, s orgánmi štátnej správy a ZMOS SR, spolupráca s občianskymi združeniami.
q) Vytváranie partnerstiev na aktívne zapojenie všetkých relevantných partnerov do programov s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v oblasti životného prostredia.


2. Špecifikácia a spôsob poskytovania všeobecne prospešných služieb
Poslaním neziskovej organizácie je zásadná zmena vzťahu človeka k prírode, pestovanie návykov zodpovedného prístupu k prírode, k zvyšovaniu ekologickej inteligencie detí a dospelých.
a) Realizovanie vzdelávacích a propagačných aktivít, konferencií, seminárov, školení zameraných na enviromentalistiku a ochranu životného prostredia.
b) Pomoc pri zabezpečovaní pitnej vody pri prírodných katastrofách – záplavách, pri zničení vody pri ekologických katastrofách, propagácia dôležitosti rozboru vody.
c) Organizovanie podujatí, ktoré prispievajú k obnove tradičných hodnôt, oživenie, vyzdvihnutie a pestovanie tradícií. Organizovanie podujatí pre znevýhodnené deti.
Tvorba a realizácia netradičných programov na získanie podpory občanov a širokej verejnosti, na rozvíjanie dobrovoľníckych aktivít občanov.
d) Aktivity zamerané na čistenie hraničných priechodov a ich okolia.
e) Propagácia, informačný servis, poradenstvo o využití bioenergetickej vody.
f) Čistenie brehov riek aktívnym zapojením detí a mládeže.
g) Realizovanie aktivít zameraných na regionálny rozvoj so zapojením detí, rodičov a celej verejnosti.
h) Vydávanie a distribúcia didaktických a vzdelávacích materiálov.
i) Publikovanie informácií v miestnej, regionálnej tlači o ekologických a ozdravných aktivitách detí a širokej verejnosti.
j) Organizovanie Ekotábora.
k) Príprava a realizácia podujatí a programov pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a dospelých.
l) Organizovanie Verejnej zbierky a organizovanie Verejnej výzvy – venovanie jedného dňa svojej krajine, svojej obci tým, že sa zorganizuje čistenie obce alebo jej časti.
m) Organizovanie výtvarnej súťaže pre deti predškolského veku – Pramienok, literárnej súťaže pre žiakov prvého stupňa ZŠ – Voda pre život, život pre vodu, výtvarnej súťaže pre žiakov druhého stupňa ZŚ a žiakov gymnázií s osemročnou dochádzkou – Ekoposter, vedomostnej súťaže pre druhý stupeň ZŠ a žiakov gymnázií s osemročnou dochádzkou – Pro NATURA.
n) Tvorba knižných materiálov, grafických listov, pracovných zošitov, metodických príručiek, pracovných listov, ekologických plánov a iných didaktických pomôcok a materiálov.
o) Tvorba projektov v rámci vyhlásených výziev.
p) Spolupráca s miestnymi úradmi, školskými úradmi, so ZMOHO, ZMODO, ZMOBO, spolupráca s občianskymi združeniami a advokačnými organizáciami pracujúcimi v oblasti životného prostredia (Priatelia zeme, Vlk, Greenpeace, Ľudia a voda, nadáciami, miestnou samosprávou, s orgánmi štátnej správy.
q) Vytváranie partnerstiev na pomoc riešeniu problémov na regionálnej i celoštátnej úrovni a aktívne zapojenie vládneho sektora do programov a projektov s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v oblasti životného prostredia.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |