znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zemplínsky sociálny ekonomický podnik n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581522
Seat
Prof. Hlaváča 1886/4, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/17/2005
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.05.2005

Founders (Legal persons)
 • Agentúra podporovaného zamestnávania n. o.
  Agátová 226/2, 07635 Somotor
  IČO: 35581166
  Deposit: 82.98 EUR
 • Občianske združenie Nová cesta
  Námestie slobody 988/1, 07101 Michalovce
  IČO: 35548771
  Deposit: 82.98 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Matej Wiczmándy From:24.05.2005To:12.09.2013
 • Mgr. Ladislav Horváth From:13.09.2013To:06.11.2018
 • Monika Kandráčová
  born 05.03.1967
   From:07.11.2018To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h) služby na podporu regionálneho rozvoja
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
j) služby na podporu zamestnanosti pre cieľové skupiny :
- mladiství bez ukončenej povinnej školskej dochádzky
- dospelí nezamestnaní starší ako 25 rokov veku s dobou trvania nezamestnanosti viac ako 12 mesiacov
- dospelí nezamestnaní vo veku menej ako 25 rokov s dobou nezamestnanosti viac ako 6 mesiacov
- nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania
- nezamestnaní starší ako 50 rokov
- nezamestnaní so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím
- osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi
- ženy po materskej dovolenke
- osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody bez sociálneho a rodinného zázemia
- osoby drogovo závislé
- bezdomovci
- obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít
k) vykonávanie sociálnej prevencie
l) poskytovanie sociálneho poradenstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |