znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581441
Seat
Bottova 674/15, 05401 Levoča, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/8/2005
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
23.03.2005

Founders (Legal persons)
 • Konferencia biskupov Slovenska
  Kapitulská 11, 81000 Bratislava
  IČO: 00684325
  Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Anna Kopecká From:23.03.2005To:25.08.2013
 • PaedDr. Milan Majerský From:26.08.2013To:17.11.2015
 • PaedDr. Marek Cimbala, PhD. From:18.11.2015To:14.06.2018
 • Mgr. PhD. Roman Vitko
  born 21.06.1984
   From:15.06.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vypracovanie a vydávanie celonárodných publikácií
- príprava a zabezpečovanie celonárodných súťaží pre žiakov
2. Vzdelávanie a výchova
- poskytovanie metodicko-didaktickej a poradenskej služby
- vypracovanie didakticko-metodických materiálov
- zabezpečenie ďalšieho odborného, pedagogického a duchovného vzdelávania pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle platných dokumentov, zákonov a predpisov
- tvorba manuálov, učebníc
- hospitačná činnosť a poradenstvo
3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- analýza, prieskum a spracovanie pedagogickej činnosti katolíckych škôl
- inšpekčná činnosť náboženskej výchovy a náboženstva katolíckeho vierovyznania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |