znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Info-Consult n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581395
Seat
Aténska 2, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/3/2005
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.02.2005
Date of cancellation
16.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Drahoslav PotočekDeposit: 33.19 EUR
  • Dana ĎurašováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Dana Ďurašková From:21.02.2005To:

Type of the generally beneficial services
a / poskytovanie informačných služieb
b / poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť
c / služby na podporu zamestnanosti a zabezpečovanie bývania sociálne odkázaným skupinám ľudí
d / ochrana ľudských práv a základných slobôd
e / poskytovanie vzdelávacích programov a kurzov, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f / tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
g / všestranné humanitné, sociálne, morálne, etické napomáhanie pri formovaní a výchova detí a mladej generácie
h / tvorba rozhlasových a televíznych programov, mediálna produkcia
i / vyvíjanie pedagogickej, publicistickej, literátnej a umeleckej činnosti
j / tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
k / služby na podporu regionálneho rozvoja
l / príprava aktivít prispievajúcich k harmonickému rozvoju rodín v duchu kresťanskej etiky

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |