znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GemEra, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581361
Seat
Šafárikova 234, 04922 Gemerská Poloma, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/56/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.01.2005
Date of cancellation
17.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Pavol Kontra
    born 24.03.1985
    Deposit: 663.87 EUR
  • Ing. Pavol GalloDeposit: 663.87 EUR

Statutory body: Director
  • doc. PaedDr. Milan Ďuriček, CSc. From:24.01.2005To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje VPS v zmysle § 2 ods. 2 písm.
a / v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
e / v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f / v oblasti výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
g / v oblasti tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h / v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, najmä :
a / poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v oblasti manažmentu, marketingu, turizmu, športu a rekreácie
b / poskytovanie stredoškolského vzdelávania v oblasti ekonómie, služieb, zdravotnej výchovy, rekreológie, psychológie, pedagogiky a jazykov
c / poskytovanie vzdelávania a organizovanie kurzov s nadobudnutím kvalifikácie, rozširovaním kvalifikácie, rekvalifikáciou obyvateľstva a rozvoja ľudských zdrojov
d / poskytovanie športových služieb, služieb pohybovej rekreácie, turistických služieb a organizovania školení na získanie kvalifikácie v týchto oblastiach
e / poradenstvo a sprostredkovanie práce a odborných praxí na národnom a medzinárodnom trhu práce
f / expertízna a poradenská činnosť, vypracúvanie projektov zameraných na podporu regionálneho rozvoja
g / marketingové, propagačné, reklamné a dizajnérske služby pre tvorbu, estetizáciu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt
h / expertízna činnosť a projektovanie v oblasti informačných, ekonomických právnych otázok produkčného procesu a pracovných, sociálnych, zdravotných, kultúrnych a psychologických podmienok práce a životného štýlu
i / publikačná a edičná činnosť zameraná na šírenie vedecko-technických poznatkov, rozvoj regiónu, rozvoj osobnosti a na podporovanie zdravého životného štýlu
j / poradenstvo a služby zdravotnej starostlivosti na podporu ochrany zdravia, sociálneho rozvoja, psychofizickú regeneráciu a duševnú harmonizáciu
k / poradenstvo a psychologické služby pri problémoch vo výchove a vzdelávaní, v pracovných vzťahoch, špeciálnych sociálnych skupinách a životných situáciách

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |