znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Liga proti obezite n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581328
Seat
Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/52/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
29.12.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Doc. MUDr. Peter Mitro, PhDDeposit: 66.38 EUR
  • MUDr. Mikuláš Szakács

Statutory body: Director
  • RSDr. František Sokolovský From:29.12.2004To:24.02.2008
  • MUDr. Mikuláš Szakács From:25.02.2008To:02.06.2014
  • MUDr. Ivan Majerčák From:03.06.2014To:

Type of the generally beneficial services
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- kvalifikované informovanie verejnosti o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku obezity a o pokrokoch v obezitológii,
- aktívne vystupovanie proti skresleným informáciám v oblasti problematiky obezity,
- pomoc pri organizovaní preventívnych akcií,
- poskytovanie všestrannej pomoci obéznym pacientom,
- spolupracovanie pri skvalitňovaní pre a postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v obezitológii,
- napomáhanie rozvoja siete obezitologických centier a napomáhanie pri rozvoji obezitologického výskumu,
- rozvíjanie kontaktov a spolupráce so zahraničnými organizáciami,
- spolupracovanie so štátnymi orgánmi SR a s inými humanitnými subjektami pôsobiacimi na území SR a v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |