znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CASSOVIA- ART CLUB n o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581263
Seat
Komenského 43, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/46/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
29.10.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Štefan Baláž

Statutory body: Director
  • Štefan Baláž From:29.10.2004To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia podľa zák. č. NR SR 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich VPS v znení zmien a doplnkov bude poskytovať tieto VPS v oblasti kultúry a umenia :
a / výstavné a galerijné činnosti, organizovanie individuálnych a spoločných výstav, mimo iné aj prípadný predaj výtvarných umeleckých diel jednotlivým výtvarníkom
b / podpora turizmu v rámci výtvarného umenia
c / výchova a podpora záujmovej činnosti detí, mládeže, študentov a dospelých hlavne v oblasti umenia
d / zviditeľnenie regionálnej umeleckej tvorby doma i v zahraničí
e / rozvoj ľudských zdrojov, vrátane školiacich a metodických aktivít, v rámci výtvarnej tvorby, výchovy a estetického rozvoja a cítenia, zabezpečením odbornej literatúry, lektorov, prednášok a seminárov
f / výmena skúseností s organizáciami podobného zamerania ako domácimi, tak aj zahraničnými
g / propagácia a publikácia ich činnosti prostredníctvom periodických i neperiodických publikácií
h / podpora mladých výtvarných talentov - umelecký rozhľad a ich ďalšie vzdelávanie v rámci výtvarného umenia
i / organizovanie výtvarných plenérov a sympózií
j / podpora regionálneho rozvoja výtvarného umenia
k / prezentačná a publikačná činnosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |