znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581247
Seat
Hlavná 151, 07616 Trebišov, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/44/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
04.10.2004
Date of cancellation
17.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Alžbeta Mátéová
    born 24.03.1962
    Deposit: 165.96 EUR
  • Tibor HavrilkoDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Ladislav Gáborík From:23.08.2006To:

Type of the generally beneficial services
a / poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti v reumatológii so zabezpečením diagnostiky a liečby pre pacientov prevažne so závažnými a rezistnými formami zápalových reumatických chorôb, pacientov s diferenciálno-diagnostickými problémami, pacientov so závažnými metabolickými a degeneratívnymi chorobami, pacientov so systémovými chorobami a pre detských pacientov s uvedenými chorobami
- konziliárna činnosť pre zdravotnícke zariadenia s poradenskou a ambulantnou starostlivosťou pre reumatológou a iných odborných lekárov
- riešenie organizačných a metodických postupov komplexnej starostlivosti o reumatikov
- vypracovávanie vedeckých podkladov a návrhov úprav a postupov v prevencii, diagnostike, liečbe a rehabilitácii reumatických chorôb

- pripravovanie výskumných projektov a odborných podkladov pre plány výskumu v ochoreniach pohybového ústrojenstva s osobitným zreteľom na reumatické choroby
- riešenie výskumných projektov, šírenie vedeckých poznatkov v odbore reumatológia a zabezpečovanie výchovy a vzdelávania vedeckých a zdravotníckych pracovníkov
- metodické riadenie ambulatných reumatológov
- spracovávanie a spravovanie národného registra reumatických chorôb
b / poskytovnie sociálnej pomoci a humanitárnej pomoci
- poskytovanie verejnoprospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, výchovno-vzdelávacích služieb a inej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie
- sociálna prevencia
c / vzdelávnie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- zabezpečovanie, výchovno-vzdelávacej činnosti, zabezpečovanie rekondičných a rehabilitačných programov
d / služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- umožnenie získania spôsobilosti absolventom stredných a vysokých škôl
- konzultačné a projektové stredisko regionálneho rozvoja
2. Nezisková organizácia bude pracovať za podmienok stanovených v zák. č. 272/01994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších prepisov, zák. č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších prepisov a zák. č. 88/2001 Z. z. o sociálnej pomoci, ako aj za podmienok stanovených štatútom, ktorý pre tento účel organizácia vydáva.
3. Nezisková organizácia poskytuje zdravotnú starostlivosť minimálne v rozsahu zdravotnej starostlivosti,ktorú poskytovala štátna liečebňa ku dňu zrušenia zriaďovateľom, ak zakladatelia nerozhodnú inak.
4. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezisková organizácia bude vykonávať najmenej 20 rokov od právoplatnosti rozhodnutia registrového úradu. VPS bude organizácia poskytovať za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok.
5. Nezisková organizácia bude poskytovať VPS školám, vzdelávacím inštitúciám, mimovládnym organizáciám, štátnej správe ako aj širokej verejnosti.
Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |