znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zemplínska rozvojová agentúra, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581212
Seat
Obecná 117, 07601 Zemplínske Hradište, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/41/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
08.10.2004
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Radoslav GulašDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Radoslav Guláš From:18.07.2005To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- služby na podporu zamestnanosti :
- mladiství bez ukončenej povinnej školskej dochádzky
- dospelí nezamestnaní starší ako 25 rokov veku s dobou trvania nezamestnanosti viac ako 12 mesiacov
- mladí nezamestnaní starší ako 25 rokov veku s dobou trvania nezamestnanosti viac ako 6 mesiacov
- nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania
- nezamestnaní so zdravotným postihnutím
- osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi
- ženy po materskej dovolenke
- osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody bez sociálneho a rodinného zázemia
- osoby drogovo závislé
- bezdomovci
- obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |