znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KARMEL n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35581069
Seat
Drienovská Nová Ves 186, 08201 Drienovská Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/26/2004
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.07.2004

Founders (Legal persons)
  • Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
    Obišovce 186, 04481 Kysak
    IČO: 31999361
    Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Ján Brozman From:16.07.2004To:19.02.2013
  • Ing. Ingrid Babejová From:20.02.2013To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie ďalšieho vzdelávania, školení a tréningov
- poskytovanie voľnočasových aktivít
- práca s deťmi a mladou generáciou
- práca s rodinami
- konanie charitatívnych aktivít
- poskytovanie sociálneho poradenstva
- práca s Rómskou komunitou
- poskytovanie ošetrovateľskej a opatovateľskej služby
- poskytovanie sociálnej pomoci
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |