znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BONA FIDE,nezisková organizácia v likvidácii / skrátene BONA FIDE, n. o. /
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31256902
Seat
Bajzova 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/19/2004
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.05.2004
Date of cancellation
16.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Radkoff
  • JUDr. František Psotka
  • Zuzana Psotková
    born 09.04.1977

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Radkoff From:20.05.2004To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt na celom území SR a to najmä v oblasti zvyšovania kultúrnej úrovne, vytváranie podmienok pre rozvoj umeleckých aktivít, podporovanie a rozvoj talentov v súčasnom umení, podporovanie a rozširovanie záujmu o súčasné umenie.
2. VPS poskytuje nezisková organizácia formou :
a / spolupráce pri usporadúvaní predstavení, festivalov výtvarného umenia, umeleckých táborov, dielní a ich príbuzných aktivít
b / klubovej činnosti, spoluprácou s divadelnými, fimovými, hudobnými a výtvarnými klubmi
c / organizovania besied a prednášok s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života
d / združovanie príbuzne orientovanej kultúry a jej podporou
e / zdostupnenia umenia a kultúrnych aktivít pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva a všetky etnické skupiny
f / sprístupnenia informančných databáz na internete
g / vývoja a prevádzky programov na internete
h / iných súvisicich aktivít

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |