znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Envy General n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257127
Seat
Moskovská 24, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/35/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
13.01.2004
Date of cancellation
16.07.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Marek Daňko

Statutory body: Director
  • Bc. Marek Daňko From:13.01.2004To:

Type of the generally beneficial services
Envy General n. o. je mimovládna, dobrovoľná, záujmová a nezisková organizácia, ktorej poslaním je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, podporujúca vzdelávania, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické a informančné služby, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy a obnovy fondu, nezásvislá na politických subjektoch.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |