znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Informačné centrum mladých Košice, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257429
Seat
Urbánkova 46, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/8/2003
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.06.2003
Date of cancellation
16.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Katarína PucháDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Katarína Puchá From:02.06.2003To:

Type of the generally beneficial services
1. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- poskytovanie poradenstva a informácií mladým ľuďom daných záujmovými okruhmi a potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života, najmä:
- informačný pracovný servis
- informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdií, štúdia na Slovensku i v zahraničí a zabezpečovať ich
- informačný servis medzinárodnej spolupráce - informácie o medzinárodných výmenách mládeže medzi partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí a tieto zabezpečovať
- odborné poradenstvo - trvalé poskytovanie poradenstva mladým ľudˇom na základe analýzy konkrétnych problémov a potrieb, organizovanie pravidelných poradní v oblasti právneho, psychologického, sociálneho, zdravotného a ekonomického zabezpečenia


2 / Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- aktívne využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže, kultúrne a športové aktivity a ich organizovanie v spolupráci s inštitúciami pracujúcimi s mládežou
- osvetová činnosť - úzka spolupráca s médiami v oblasti týkajúcej sa slobody prejavu a s ňou súvisiacej problematiky ľudských práv
3 / Ochrana ľudských práv a základných slobôd
- kompletný informačný servis i činnosti organizácií pôsobicich v oblasti ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín, práca v prospech rovnosti žien a mužov, aktivity proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii, ako aj občianskej neznášanlivosti
- občianske a politické práva - poskytovanie informácií o ochrane občianskych a politických práv a slobôd prostredníctvom mechanizmu individuálnych sťažností
- sociálne a ekonomické práva - informácie o ochrane sociálnych a ekonomických práv prostredníctvom systému monitorovania dodržiavania záväzkov štátom a mechanizmu kolektívnych sťažnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |