znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EIIPU,n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31257836
Seat
Hlavná 68, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/34/2001
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
11.12.2001
Date of cancellation
16.07.2004
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. Ing. Ján Fabián, CSc.Deposit: 497.9 EUR
  • doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD.Deposit: 497.9 EUR
  • doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD.Deposit: 497.9 EUR
  • JUDr. Jarmila FerenčíkováDeposit: 497.9 EUR
  • Prof. Dr. Ing. Edmund Alfons Wax, PhD.Deposit: 4647.14 EUR

Statutory body: Director
  • Prof. Ján Fabián, CSc. From:11.12.2001To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež.
V nadväznosti na doplnkové vzdelávanie detí a mládeže sprostredkovať medziuniverzitné programy ďialkového štúdia a dopĺňanie týchto programov seminármi, kolokviami, sympóziami v oblasti základného výskumu a vývoja na Slovensku a v zahraničí hlavne s orientáciou na tvorbu a ochranu životného prostredia.
Koordinovať činnosť v najrozmanitejších vedných odboroch, či už prírodovedných, technických, humánnych, interdisciplinárnych vedách s aplikáciou na doplnkové vzdelávanie detí a mládeže v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.
Zabezpečiť účasť detí a mládeže vo forme ich pôsobenia vo vedeckých inštitúciách, pri podieľaní sa na práci vzdelávacích inštitúcií, na fakultách a kolokviách výučby vysokých, prípadne stredných škôl.


Všestranne pomáhať pri výuke detí, mládeže a študentov v oblasti ich spolupráce s vysokými školami, technickými unverzitami, ako aj inými vzdelávacimi a výskumnými inštitúciami na Slovensku, v zahraničí, pri ich dennom, doplnkovom alebo inom štúdiu zameranom predovšetkým na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |