znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983601
Seat
Hálkova 24, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
11/05
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
22.06.2005
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Krajské športové centrum Žilina
    Hálkova 2967/24, 01001 Žilina
  • Žilinský samosprávny kraj
    J. Kalinčiaka 14, 01109 Žilina
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ivan Šenšel From:22.06.2005To:

Type of the generally beneficial services
Organizácia sa zakladá za účelom zabezpečenia podpory a rozvoja telesnej kultúry a starostlivosti o mládež v Žilinskom samosprávnom kraji a plnenie úloh v tejto oblasti v zmysle prenesených a originálnych kompetencií, v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa daných oblastí a v zmysle záväzných dokumentov ŽSK riešiacich danú problematiku.

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblastiach:
- tvorby, rozvoja, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt,
- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry,
- informačných služieb,
- služieb na podporu regionálneho rozvoja.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |