znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kalkata n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37905988
Seat
Ľubľanská 6/81, 01008 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
7/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
18.10.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslava Svorníková
  • Klára Chovancová

Statutory body: Director
  • Klára Chovancová From:18.10.2004To:

Type of the generally beneficial services
1.Posktovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 2.Ochrana ľudských práv a základných slobôd 3.poskytovanie zdravotnej starostlivosti 4.Tvorba, ochrana, obnova a prezentácia duchovných hodnôt a kultúrnych hodnôt 5.zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |