znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INOVA SLOVAKIA n.o.- v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
30842671
Seat
Rovná 3420/17, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-21/2003
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
19.12.2002
Date of cancellation
15.07.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Nadácia INNOVA SLOVAKIA, IČO 30842671
    Zochova 5, 81103 Bratislava
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Ľudmila Kiššová From:19.12.2002To:31.01.2005
  • Miroslav Murín From:31.01.2005To:15.07.2006

Type of the generally beneficial services
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, všeobecne prospešné služby budú zamerané na poradenskú, konzultačnú činnosť súvisiacu s prípravou a realizáciou projektov zameraných na oblasť vedecko-technických služieb a informačných služieb, projektov súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostrednia a ochranou zdravia obyvateľ- stva, zameria sa tiež na služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |