znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36084221
Seat
Winterova ul. 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-13/2003
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
01.01.2003

Founders (Legal persons)
 • Nemocnica s poliklinikou Piešťany, IČO: 00610399, v zast. riaditeľkou Ing. Zitou Brunckovou
  Winterova 1780/66, 92101 Piešťany
  Deposit: 3319.39 EUR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, IČO: 165565, zast. ministrom zdravotníctva MUDr. Rudolfom Zajacom
  Limbova 2, 83752 Bratislava
    Nep. vklad: 3001074.15 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Zita Bruncková From:01.01.2003To:27.09.2006
 • MUDr. Peter Ottinger From:27.09.2006To:29.04.2010
 • Ing. Erika Chudá From:29.04.2010To:21.02.2011
 • Ing. Mária Balková From:21.02.2011To:30.06.2011
 • Ing. Róbert Mamrilla From:30.06.2011To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia je založená na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.
2. Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti
zdravotníctva v súlade so zákonom NR SR č. 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon NR SR
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |