znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Komunita - Ľudovítov n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096725
Seat
Časť Ľudovítov, Šopy 3, 94111 Palárikovo, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-10/2002
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
02.09.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľubomír GábrišDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Ľubomír Gábriš From:02.09.2002To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- poskytovanie komplexnej starostlivosti o drogovo závislých v oblasti resocializácie a integrácie drogovo závislých do spoločnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |