znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Šťastný život n.o."
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096695
Seat
Ulica za parkom 857/31, 95115 Mojmírovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-7/2002
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
10.07.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vlasta ÁrvayováDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Lýdia PavleováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Vlasta Árvayová From:10.07.2002To:03.06.2019
  • Ing. Lýdia Pavleová
    born 11.12.1951
     From:03.06.2019To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
• podpora, tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt (voľnočasové aktivity, udržiavanie tradícií charakteristických pre región, prehlbovanie duchovných a kultúrnych postojov, prednášky, besedy, školenia, osvetová činnosť)
• podpora vytvárania podmienok na rozvoj športovo-rekreačných a relaxačných aktivít (zdravý životný štýl, cvičenia, športové podujatia a hry, relaxačné pobyty, tanec – folklór, country, spoločenské tance)
• rozvoj životných zručností (pohybové aktivity, pamäťové cvičenia, činnosti na podporu jemnej motoriky, ručné práce, hudba, výtvarné techniky)
• opatrovateľská služba

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |