znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Šťastný život n.o."
Právna forma?
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36096695
Seat
Ulica za parkom 857/31, 95115 Mojmírovce, Slovenská republika
Webové sídlo?
Registration number
OVVS/NO-7/2002
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
10.07.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vlasta ÁrvayováDeposit: 33.19 EUR
  • Ing. Lýdia PavleováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Vlasta Árvayová From:10.07.2002To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
Účelom založenia n.o. "Šťastný život n.o." je obstarať, vybaviť a uviesť do prevádzky stacionár, v ktorom bude zahrnutá klientela mentálne postihnutých detí a mladých ľudí od veku 3 rokov, organizovať sociálne služby poskytované v súlade s ustanoveniami zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a za podmienok stanovených v zákone prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |