znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Raná starostlivosť, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37886410
Seat
Tbiliská 7711/6, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Website
Registration number
460
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.04.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Otília Čechová

Statutory body: Director
 • Mgr. Otília Čechová From:23.04.2004To:01.04.2016
 • Otília ČECHOVÁ
  born 31.07.1950
   From:01.04.2016To:01.10.2018
 • Mgr. Zuzana KRCHŇAVÁ
  born 30.07.1979
   From:01.10.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, výstav, kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, stretnutí, mimoškolských aktivít a vedomostných podujatí,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie praxe,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona najmä služby deťom so zrakovým a viacnásobnými znevýhodnením alebo ohrozením vo vývine a taktiež všetkým, ktorí sa podieľajú na tejto starostlivosti:
- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, vykonáva sa na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva,
- služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa,
poskytuje:
- špecializované sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia,
vykonáva:
- stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, preventívna aktivita,
služba bude vykonáva ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou a prostredníctvom telekomunikačných technológií.
A ďalšie služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu,
- vyhľadáva a vedie evidenciu,
- podieľa sa na zabezpečení kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom, učí ich tieto pomôcky využívať,
- poskytuje poradenskú činnosť pre deti v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom, terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |