znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kláštorisko - nezisková organizácia v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167801
Seat
Nám. Majstra Pavla 39, 05401 Levoča, Slovenská republika
Website
Registration number
0031
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
04.10.2001
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. Michal Slivka

Statutory body: Director
  • Mgr. Martin Homza From:01.07.2005To:19.05.2010
  • Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. From:19.05.2010To:

Type of the generally beneficial services
1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 2. Doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež. 1a/ Záchrana kultúrnej pamiatky- zaniknutého stredovekého kláštora /založená 19.12.1299/ v katastri obce Letanovce, okres Spišská Nová Ves, situovaného na náhornej plošine Kláštorisko v Národnom Parku Slovenský raj v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti metódou konzervácie a čiastočnej rekonštrukcie vo viacerých etapách z prostriedkov získaných darom a vlastnou činnosťou.
1b/ Obnova ducha kláštorného areálu – pamiatková obnova, s využitím pre vzdelávanie, vedecké, kultúrne a muzeálne účely.
1ba/ Vedecká činnosť zameraná na regionálne dejiny Spiša. Keďže kláštor v stredoveku plnil funkciu jedného z vedeckých a duchovných centier Spiša.
2a/ Obnova ducha kláštora – vzdelávanie mládeže v oblasti histórie, religionistiky.
2aa/ Organizovanie školení, kolokvií, seminárov, duchovné cvičenia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |