znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie pre ochranu chorých, opustených, postihnutých osôb a rómov,n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167533
Seat
Centrálna 18/64, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
0004
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
04.05.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Peter Fulop
  • Mgr. Peter Gombita
  • Anna Halajová
  • Máriana Šestáková

Statutory body: Director
  • Mgr. Peter Gombita From:06.05.1998To:

Type of the generally beneficial services
1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovať prednášky, programy zamerané na problematiku alkoholizmu, drogovej závislosti, kriminality mladistvých
- organizovať využívanie voľného času rómskych detí
- zabezpečiť doplnkové vzdelávanie rómskych detí a mládeže
- prevádzať kurzy pre drobné remeselnícke práce
- starostlivosť a pomoc nezamestnaným, opusteným z DD a starším občanom / v dôchodkovom veku/.

2. Poskytovať sociálne služby:
- zriaďovať sociálne stanice- ambulantnej starostlivosti, opatera starých a chorých, starostlivosť o detí a mládež z rozvrátených rodín
- zriadiť stredisko pre narkomanov
- zabezpečiť dočasné náhradné ubytovanie pre alkoholikov /1-2 noci/ a patričným dozorom tak, aby netrpeli deti, rodina
- zriaďovať prevádzky na vhodnú prácu pre opustených mladých ľudí
- prevádzkovať vývarovňu pre opustených a sociálne slabších

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |