znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954164
Seat
Tulská 61, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
13/2004
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
10.05.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ján Záskalan

Statutory body: Director
  • Mgr. Ján Záskalan From:07.05.2004To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o. je:
a/ Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia so zameraním na prevenciu a včasnú diagnostiku.
b/ Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a humanitnárnej staorostlivosti pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva, Organizovanie svojpomocných stretnutí a voľnočasových aktivít /hry, kurzy, prednášky, kulútne a športové podujatia/.
c/ Ochrana ľudských práv a základných slobôd, zvyšovanie právneho vedomia občanov o veciach verejných.
d/ Organizovanie vzdelávacích aktivít z rôznych oblastí /duševné zdravie, výchova, telesná kultúra, rekvalifikačné kurzy, sociálne zručnosti, zručnosti v oblasti informačných technológií/ s cieľom podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Starostlivosť o dieťa v čase, keď sa rodič zúčastňuje na vzdelávaní alebo hľadaní zamestnania.
e/ Poskytovanie informačných služiev prostredníctvom internetu pre sociálne znevýhodnené skupiny. Vydávanie publikácií slúžiacich uvedeným účelom. Výskum v oblasti duševného zdravia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |