znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IN Network Slovakia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37954130
Seat
Sokolská 12, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Website
Registration number
10/2004
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
05.05.2004

Founders (Legal persons)
 • IN Slovakia /Medzinárodné potreby - International Needs Slovakia/
  Tichá 4, 98401 Lučenec
  IČO: 31786171
  Deposit: 165.96 EUR
 • Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec
  Sokolská 12, 98401 Lučenec
  IČO: 37949039
  Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Pavol Šinko From:14.04.2004To:

Type of the generally beneficial services
a/ tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b/ vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej a duševnej kultúry
c/ informačné služby a edičná činnosť
d/ ochrana zdravia obyvateľstva
e/ služby na podporu miestneho a regionálneho rozvoja
f/ sociálny a ekonomický rozvoj znevýhodnených skupín
g/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti - podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
h/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - podľa zákona 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |