znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31908951
Seat
Cintorínska 107/20, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
Website
Registration number
13/2002
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
01.01.2003
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
  Limbova 2, 83752 Bratislava
  IČO: 00165565
    Nep. vklad: 2575184.05 EUR
 • Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa
  Cintorínska 107/20, 96801 Nová Baňa
  IČO: 17336066
  Deposit: 995.81 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Zoltán Kocsis From:07.11.2003To:12.09.2004
 • MUDr. Rynaldo Šimanský From:03.02.2005To:22.02.2006
 • MUDr. Pavol Učník, PhD. From:23.02.2006To:18.04.2006

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti s poukazom na zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, poskytovanie zdravotnosociálnych služieb za podmienok stanovených v zákone číslo 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom a zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a podnikanie v zdravotníctve v činnostiach nad rámec zákona č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nasledovnom rozsahu:
a/ primárna zdravotná starostlivosť poskytovaná
- formou ambulancií prvého kontaktu,
- formou lekárskej prvej pomoci /LSPP/,
- formou záchrannej zdravotnej služby,
b/ sekundárna zdravotná starostlivosť - špecializovaná ambulantná starostlivosť,
c/ spoločné vyšetrovacie zložky,
d/ dopravná zdravotná služba,
e/ ústavná - lôžková zdravotná starostlivosť,
f/ pohostinská činnosť,
g/ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - /maloobchod
v rozsahu voľnej živnosti/,
h/ nákup a predaj tovaru na priamu konzumáciu /nealkoholické nápoje, cukrovinky,
bezmäsité jedlá, káva, čaj/,
i/ predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravené mäsité výrobky, obvyklé
prílohy,
j/ prevádzkovanie parkovísk.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |