znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Komunitné centrum n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31908845
Seat
Hlavná 221/48, 97652 Čierny Balog, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2002
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.01.2002

Founders (Legal persons)
 • VYDRA-vidiecka rozvojová aktivita
  Hlavná 248/56, 97652 Čierny Balog
  IČO: 35980672
 • Obec Čierny Balog
  Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
  IČO: 00313343
    Nep. vklad: 41845.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Bc. Božena Bc. Berčíková From:24.08.2004To:28.11.2005
 • Ing. Ján Turňa From:28.11.2005To:09.02.2009
 • Bc. Ľubomíra Pančíková From:10.02.2009To:

Type of the generally beneficial services
Komunitné centrum n. o. je založené obcou Čierny Balog a občianskym združením Vydra za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb občanom Čierneho Balogu a to najmä humanitnej starostlivosti /pomoc starším, sociálne slabším obyvateľom a inak znevýhodneným občanom/, voľnočasového vzdelávania a výchovy detí, mládeže a dospelých, tvorby a ochrany životného prostredia, rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt Čierneho Balogu/ organizovanie kultúrnych podujatí, organizovanie folklórnych festivalov, zachovávanie remeselníckych tradícií a iné. Poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou/ poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, vykonávanie preventívnych programov/, tvorba a realizácia komunitných programov pre cieľové skupiny obyvateľstva.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |