znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Z - NÁVRAT centrum n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37905929
Seat
Nová cesta 385, 02942 Bobrov, Slovenská republika
Website
Registration number
5/04
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
29.07.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marcel Zemančík

Statutory body: Director
  • Marcel Zemančík From:15.07.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- § 10 na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie
negatívnych vplyvov (účasť na programoch, tréningoch, aktivitách, riešenie problémových situácií,
predchádzanie sociálnopatologickým javom, kultúrne, záujmové a iné aktivity),
- § 45 ods. 1 vykonáva opatrenia prostredníctvom zriadeného resocializačného strediska v obci
Bobrov a poskytuje resociantom všeobecne prospešné služby na základe odporúčania
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
- § 47 ods. 3 písm. a) 4., 12. a 13. poskytuje špeciálne sociálne poradenstvo, resocializáciu a
resocializačné programy, rehabilitačnú činnosť a pracovnú terapiu,
- § 47 ods. 3 písm. b) 2., 3. a 4. poskytuje záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a pracovné
uplatnenie,
- § 47 ods. 3 písm. c) 1., 4., 5. poskytuje psychoterapiu, vzdelávanie a prípravu na povolanie a
psychologickú starostlivosť,
- § 47 ods. 3 písm. d) 1. a 2. poskytuje bývanie a stravovanie,
- § 63 resocializačné stredisko – na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a
sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |