znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Informačné centrum mladých, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36137979
Seat
Malá Hora 4065/3, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
3/98
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
22.12.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Helena Ristvejová

Statutory body: Director
 • Ing. Jozef Ristvej From:13.04.2006To:03.05.2011
 • Ing. Helena Ristvejová
  born 21.02.1957
   From:03.05.2011To:07.01.2020
 • Ing. Helena Ristvejová
  born 21.02.1957
   From:07.01.2020To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia zabezpečuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb pre mladých ľudí so zameraním na:
a) rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ktoré budú
zabezpečované informačnými službami – získavaním, sprostredkovaním a
zverejňovaním informácií z prístupných zdrojov pre návštevníkov z
oblastí daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo
všetkých oblastiach ich života najmä poskytovanie informácií o
možnostiach vzdelávania v SR a v zahraničí, o študijných pobytoch a
pracovnovzdelávacích brigádach, ako aj rôznych iných informácií
podľa potrieb mladých ľudí a možností Informačného centra mladých,
n. o.,
b) podporovanie a rozvoj informačno-poradenských činností pre deti a
mládež ako základného predpokladu ich participácie na živote
spoločnosti,
c) zabezpečovanie informačného a pracovného servisu, nových a
efektívnych metód hľadania, tvorby a poskytovania voľných pracovných
miest, vytváranie a správu databázy voľných pracovných miest a
žiadateľov o zamestnanie, informácie o voľbe povolania a výbere
zamestnania, pracovný a informačný servis,
d) sprístupňovanie informácií o štúdiu a štipendiách, informácií o
možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdií, študovania doma a v
zahraničí, štipendijných štúdií a ich zabezpečovanie,
e) zabezpečovanie informačného servisu o medzinárodnej spolupráci,
informácií o zahraničných pracovných, študijných a oddychových
príležitostiach, medzinárodných výmenách mládeže medzi partnerskými
organizáciami na Slovensku a v zahraničí a tiež ich organizovať a
zabezpečovať,
f) sprístupňovanie informácií o cestovaní, o možnostiach cestovania na
Slovensku a v zahraničí, o možnostiach trávenia dovoleniek, prehľad
o ubytovacích možnostiach, cestovných kanceláriách, informácie o
celkovom cestovnom ruchu,
g) zabezpečovanie odborného poradenstva, t. j. poskytovanie konzultácií
a poradenstva mladým ľuďom, analýza ich konkrétnych problémov a
potrieb, stanovanie potrebných postupov a riešení na základe
organizovania pravidelných poradní s odborníkmi v oblastiach
právneho, psychologického, sociálneho, zdravotného a ekonomického
zabezpečenia,
h) sprístupňovanie informácií o možnostiach trávenia voľného času,
kultúre a kultúrnych podujatiach. V spolupráci s občianskymi
združeniami a nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami
pracujúcimi s mládežou sa podieľať na projektoch zameraných na
aktívne využívanie voľného času detí a mládeže zabezpečovaním
voľnočasových aktivít, podávanie informácií o činnosti a aktivitách
týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia a
tiež tieto zabezpečovať,
i) sprístupňovanie informácií o občianskych a politických právach.
Poskytovať informácie o ochrane občianskych a politických práv a
slobôd, prostredníctvom mechanizmu individuálnych sťažností, kde
údajné porušenia práv môže prerokovať Európsky súd pre ľudské práva,
j) sprístupňovanie informácií o sociálnych a ekonomických právach.
Zabezpečovaním informácií o ochrane sociálnych a ekonomických práv
prostredníctvom systému monitorovania a sledovania správ o
dodržiavaní záväzkov štátov, a to prostredníctvom mechanizmu
kolektívnych sťažností,
k) sprístupňovanie informácií o ľudských právach a slobodách, a to
informačným servisom o činnosti Rady Európy v oblasti ochrany práv
národnostných menšín a etnických skupín, o práci v prospech rovnosti
žien a mužov, o aktivitách proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a
intolerancii, ako aj o občianskej neznášanlivosti,
l) zabezpečovanie osvetovej činnosti úzkou spoluprácou s médiami v
oblasti týkajúcej sa slobody prejavu a s ňou súvisiacej záležitosti
ľudských práv, podporou ich uvedomovania si mladými ľuďmi,
zabezpečovaním vzdelávania na školách a v rámci profesijných skupín,
spoluprácou s ďalšími organizáciami a inštitúciami, ako ombudsmanom,
rôznymi agentúrami, atď.,
m) zabezpečovanie doplnkového vzdelávania detí a mládeže vrátane
organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, a to
organizovaním vzdelávacích kurzov ako aj športovo relaxačných
aktivít,
n) organizovanie verejných diskusií, prednášok, pracovných,
propagačných a informačných stretnutí, konferencií, seminárov,
výstav, študijných pobytov, vzdelávacích kampaní,
o) vydávanie a distribúciu informačných a propagačných materiálov
potrebných pre realizáciu činnosti Informačného centra mladých,
n. o. a ním realizovaných projektov,
p) zabezpečovaním popularizácie a propagácie vedy a vedeckých poznatkov,
q) pre realizáciu poskytovania verejnoprospešných služieb a efektívnu
prácu s mládežou môže Informačné centrum mladých, n. o. zriadiť
účelové zariadenie potrebné pre naplnenie svojho poslania a to
Centrum voľného času, Centrum mládeže a pod.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |