znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie TKO Semeteš n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36137952
Seat
Turzovka 439, 02354 Turzovka, Slovenská republika
Website
Registration number
1/98
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.06.1998

Founders (Legal persons)
 • Mesto Turzovka
  Nemá , 02354 Turzovka
 • Obec Klokočov
  Nemá , 02322 Klokočov
 • Obec Korňa
  Nemá , 02321 Korňa
 • Obec Dlhá nad Kysucou
  Nemá , 02354 Dlhá nad Kysucou
 • Obec Makov
  Nemá , 02356 Makov
 • Obec Podvysoká
  Podvysoká , 02350 Podvysoká
 • Obec Olešná
  Olešná , 02351 Olešná
 • Obec Vysoká nad Kysucou
  Nemá , 02355 Vysoká nad Kysucou
 • Obec Staškov
  Staškov , 02300 Staškov
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Viliam Nevidzan From:17.09.2003To:05.02.2009
 • Ján Filo From:05.02.2009To:15.01.2018
 • Vladimír Holka
  born 24.07.1968
   From:15.01.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby
najmä v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,a to:
a) organizovaním zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre
obyvateľov a pôvodcov odpadu v k.ú. obcí zakladateľov tak, aby
náklady súvisiace s touto činosťou, najmä pre obyvateľov, boli čo
najnižšie,
b) organizovaním, prípravou, agitáciou a realizáciou separovaného
zberu v obci, účasťou na výstavbe a spolupráci pri prevádzkovaní
spoločnej triediarne, v záujme zníženia objemu odpadu odvážaného
na zneškodňovanie skládkovaním, a tým aj zníženia nákladov obce
pri nakladaní s odpadom,
c) rozvíjaním súčinnosti pri organizovaní vytriediteľov a zvozu
nebezpečného odpadu z komunálneho odpadu a zabezpečovaním jeho
nezávadného zneškodňovania,
d) rozvíjaním súčinnosti pri sanácii nariadených skládok v k.ú. obcí
a výstavbe nových kapacít riadených skládok pre potreby
organizácie,
e) organizovaním vzájomnej pomoc pri odstraňovaní následkov
ekologických havárií a tvorbe a ochrane životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |