znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Ľ. Štúra
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119482
Seat
SNP 86/7, 95641 Uhrovec, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-8/2003
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
25.06.2003

Founders (Legal persons)
 • Uhrovec
  SNP 86/7, 95641 Uhrovec
  IČO: 00311201
  Deposit: 663.87 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Zuzana Máčeková From:25.06.2003To:25.06.2008
 • Ing. Zuzana Máčeková
  born 01.07.1963
   From:20.04.2017To:

Type of the generally beneficial services
a) humanitná starostlivosť
b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
c) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
d) poskytovanie sociálnych služieb
e) organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení, vzdelávacích a výchovných kurzov, prípravných kurzov, odborných seminárov a exkurzií a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a materiálových nákladov
f) zabezpečovanie odbornej literatúry pre vzdelávanie, budovanie knižničného fondu, podpora publikačnej činnosti, knižničné a doplnkové služby a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a materiálových nákladov
g) organizovanie a prevádzkovanie aktivít na zvyšovanie vzdelania a duchovných hodnôt mládeže a ostatných vekových skupín v oblasti využívania výpočtovej a organizačnej techniky so sprístupnením moderných multimediálnych, jazykových, sociálnych a ekonomických informácií a úhrada s tým spojených mzdových, prevádzkových a materiálových nákladov
h) usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok
i) vydávanie propagačných materiálov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |