znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie obcí pre separovaný zber Javorina-Bezovec n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36119997
Seat
Kálnica 417, 91637 Kálnica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO-2/98
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
16.01.1998
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Obec Lubina
  Lubina , 91612 Lubina
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Kalnica
  Kálnica , 91637 Kálnica
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Podkylava
  Podkylava , Podkylava
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Vaďovce
  Vaďovce , Vaďovce
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Hrachovište
  Hrachovište , 91615 Hrachovište
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Višňové
  Višňové , 91615 Višňové
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Moravské Lieskové
  Moravské Lieskové , 91642 Moravské Lieskové
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Bzince pod Javorinou
  Bzince pod Javorinou , 91611 Bzince pod Javorinou
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Dolné Srnie
  Dolné Srnie , 91641 Dolné Srnie
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Kočovce
  Kočovce , 91631 Kočovce
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Beckov
  Beckov , 91638 Beckov
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Modrovka
  Modrovka , Modrovka
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Lúka
  Lúka , Lúka
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Nová Lehota
  Nová Lehota , 91636 Nová Lehota
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Stará Lehota
  Stará Lehota , 91636 Stará Lehota
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Modrová
  Modrová , 91635 Modrová
  Deposit: 331.93 EUR
 • Obec Krajné
  Krajné , 91616 Krajné
  Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Miroslav Paška From:01.03.2004To:21.01.2010
 • Ing. Ján Krchnavý From:21.01.2010To:

Type of the generally beneficial services
-uplatňovanie systému motivácie a organizovanie zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu pre obyvateľov a pôvodcov odpadu v k.ú. obcí zakladateľov tak, aby náklady súvisiace s touto činnosťou najmä pre obyvateľov boli čo najnižšie
- organizovanie, príprava, agitácia a realizácia separovaného zberu v obci, účasť na výstavbe a spolupráci pri prevádzkovaní spoločnej triediarne, v záujme zníženia objemu odpadu odvážaného na zneškodňovanie na skládku a tým zníženia nákladov obce pri nakladaní s opadom
- rozvíjať súčinnosť pri organizovaní triedenia a zvozu nebezpečného odpadu z komunálneho odpadu a zabezpečenie jeho nezávadného zneškodňovania
- rozvíjať súčinnosť pri sanácii neriadených skládok v k.ú. obce a výstavbe nových kapacít riadených skládok pre potreby organizácie
- organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických havárií a tvorbe a ochrane životného prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |