znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o. skrátený názov RC SFPA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077534
Seat
Staromestská 6/D, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
117
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
30.01.2004

Founders (Legal persons)
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  Panenská 33, 81103 Bratislava
  IČO: 30805325
  Deposit: 27033.12 EUR   Nep. vklad: 37641.9 EUR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
  Hlboká 2, 83336 Bratislava
  IČO: 00699021
    Nep. vklad: 28371.97 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Alexander DULEBA From:30.01.2004To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
- vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácii pre odbornú a laickú verejnosť,
- organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti,
- prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky,
- vytvára priaznivé prostredie pre rast novej generácie slovenských odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov,
- podnecuje širší záujem občanov Slovenskej republiky o dianie vo svete, hlbšie pochopenie významu zahraničnej politiky a jej prepojenia s domácou politikou
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |