znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Betánia Senec, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077470
Seat
Štefánikova 74, 90301 Senec, Slovenská republika
Website
Registration number
112
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
13.11.2003

Founders (Legal persons)
 • Cirkev bratská v Slovenskej republike
  Ul. 29. augusta 23/27, 93401 Levice
  IČO: 00468070
  Deposit: 33.19 EUR
 • Diakonické združenie Betánia o.z.
  Partizánska 6, 81103 Bratislava
  IČO: 17314127
  Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Miroslav KRUPA From:13.11.2003To:30.12.2015
 • Mgr. Jana ŠURANOVÁ
  born 21.01.1970
   From:30.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- zariadenie podporovaného bývania - poskytuje sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život,
poskytuje:
- ubytovanie,
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
utvára podmienky:
- na prípravu stravy,
vykonáva:
- sociálnu rehabilitáciu,
- domov sociálnych služieb - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí,
- denný stacionár - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- stravovanie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
záujmovú činnosť.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |