znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Betánia Bratislava, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077445
Seat
Partizánska 6, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
110
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.11.2003

Founders (Legal persons)
 • Cirkev bratská v Slovenskej republike
  Ul. 29. augusta 23/27, 93401 Levice
  IČO: 00468070
  Deposit: 66.38 EUR
 • Diakonické združenie Betánia
  Partizánska 6, 81103 Bratislava
  IČO: 17314127
  Deposit: 66.38 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Bc. Jana URBANOVÁ From:03.11.2003To:19.04.2010
 • MUDr. Igor ANDRÉ From:19.04.2010To:22.10.2010
 • Hana KAVICKÁ From:22.10.2010To:31.12.2010
 • Ing. Miloslav KAVICKÝ From:31.12.2010To:30.04.2013
 • Renáta KUBÁŇ From:30.04.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca,
poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvára podmienky na
- úschovu cenných vecí,
- špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvára podmienky na
- úschovu cenných vecí.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |