znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Modra n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077054
Seat
Vajanského 1, 90001 Modra, Slovenská republika
Website
Registration number
77
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
31.12.2002

Founders (Legal persons)
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  Limbová 2, 83752 Bratislava
  IČO: 00165565
    Nep. vklad: 676223.98 EUR
 • Mesto Modra
  Dukelská 941/38, 90001 Modra
  IČO: 00304956
  Deposit: 10622.05 EUR
 • Nemocnica s poliklinikou Modra
  Vajanského 886/1, 90001 Modra
  IČO: 00610348
  Deposit: 1659.69 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • MUDr. Juraj VIVODA From:31.12.2002To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- zariadenie opatrovateľskej služby, poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- domov sociálnych služieb, poskytuje sociálnu službu týždennou pobytovou sociálnou službou, alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca.
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí
- ošetrovateľská starostlivosť,
- špecializované zariadenie - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skléroza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu a záujmovú činnosť,
utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí,
ošetrovateľská starostlivosť,

a ďalšie služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- zariadenie ambulantnej starostlivosti-interná ambulancia a stacionár.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |