znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EMIT n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36077020
Seat
Levárska 7, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
73
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.12.2002
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Regina VÍTEKOVÁDeposit: 33.19 EUR
  • Vladimír SKOČDOPOLEDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Vladimír SKOČDOPOLE From:23.12.2002To:

Type of the generally beneficial services
sociálne služby pre verejnú a súkromnú starostlivosť a to najmä:
- rehabilitačné služby občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, ťažko postihnutým občanom a dôchodcom,
- reaktivácia a opätovná integrácia občanov s ľahším psychickým a fyzickým postihom do spoločnosti, odstránenie ich sociálneho vylúčenia,
- vytváranie pracovných miest pre občanov s ľahkým a ťažkým zdravotným postihnutím a ich integrácia do pracovného procesu,
- preprava imobilných občanov do zdravotných a rehabilitačných centier,
služby v oblasti zdravotného vzdelávania,
služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a tvorbu životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |