znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Geoinfo Slovakia skrátený názov Geoinfo Slovakia n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31782566
Seat
Ľubľanská 2, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
72
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.12.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Danica AUGUSTINOVÁDeposit: 3319.39 EUR

Statutory body: Director
  • RNDr. Danica AUGUSTINIOVÁ From:20.12.2002To:07.12.2010
  • Mgr. Marianna LÁZNIČKOVÁ From:07.12.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vytvárania kultúrno geografických informačných databáz o Slovensku a jeho regiónoch z dôvodu zachovania dôležitých kultúrnych hodnôt na území SR, propagovať rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska a jeho prihraničné oblasti z hľadiska turizmu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj ich hospodárskych a kultúrnych aktérov formou tlačených materiálov a publikácií v kultúrno-geografickej oblasti, rozširovanie informácií o regionálnych osobitostiach a zaujímavostiach Slovenska, rozvíjať výmenu informácií a skúseností na národnej i medzinárodnej úrovni, vytvárať foto a video dokumentáciu o Slovensku a jeho regiónoch, ako aj iných materiálov výchovného a propagačného charakteru
a ďalšie služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva:
- organizovanie osvetových a iných podujatí zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia s cieľom informovať obyvateľstvo o triedení odpadu, využitia druhotných surovín a podieľať sa na inovovaní spracovania a separovania druhotných surovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |