znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Empatia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36076864
Seat
Haanova 2618/26, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
59
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.11.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Viera DEMEŠOVÁ,, CSc.Deposit: 33.19 EUR
  • doc. MUDr. Božena BUŠOVÁ,, CSc.Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • doc. MUDr. CSc. Božena BUŠOVÁ
    born 21.08.1952
     From:21.11.2002To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, služba bude vykonávaná terénnou formou v jej domácom prostredí
a ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na kultúrne vyžitie občanov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |