znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum MEMORY n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31821791
Seat
Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS-311/42/2002-NO
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.03.2002

Founders (Legal persons)
 • Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby
  Dúbravská cesta 9, 84245 Bratislava
  IČO: 31744290
  Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • PaedDr. Mária ČUNDERLÍKOVÁ
  born 26.05.1950
   From:25.03.2002To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
špecializované zariadenie - poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, má zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba, demencia rôzneho druhu a etiológie, a to:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie.
- zabezpečenie pracovnej terapie a záujmovej činnosti,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona: prevencie a poradenstva v psychiatrickej ambulancii, v psychologickej ambulancii, v neurologickej ambulancii a v ambulancii liečebného pedagóga zameraných na diagnostiku a liečbu Alzheimerovej choroby a iných demencií,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby so zameraním na Alzheimerovu chorobu a iné formy demencie, vývoj nových liečív, diagnostických a terapeutických metód, moderná diagnostika, výskum starnutia.
- poskytovanie informácií, analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie dát, spracovanie a realizácia projektov a informačné služby prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |