znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Biotechnologické centrum Bratislava, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31821405
Seat
Drieňová 13, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
20
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.03.2000
Date of cancellation
31.03.2003
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Marta REINEROVÁ, CSc.Deposit: 79.59 EUR
  • Ing. Tomáš ŠATURADeposit: .03 EUR
  • RNDr. Gabriel HOCMAN
    born 20.06.1936
    Deposit: .03 EUR

Statutory body: Director
  • RNDr. Gabriel HOCMAN, CSc. From:03.03.2000To:31.03.2003

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je vytvoriť podmienky pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, kto- ré vytvorila vedecká komunita v oblasti biotechnológií, ako aj pomoc, výchova a vedenie vedeckých pracovníkov k podnika- teľskému správaniu sa vo virtuálnom ino- vačnom inkubátore.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |