znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné centrum pre rovnosť príležitostí n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
31821511
Seat
Kozia 26, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
6
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
30.01.1998

Founders (Legal persons)
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
    Špitálska 4-8, 81643 Bratislava
    IČO: 00681156
    Deposit: 20054 USD 9626.23 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Anna JACKOVÁ, CSc. From:30.01.1998To:23.02.1998
  • Anna KLIMÁČKOVÁ From:23.02.1998To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvýšenie vedomostnej úrovne, zamestnanosti, uplatňovanie rodovej rovnosti a zvýšenie kvality života rodín:
- organizovanie metodických seminárov, prezentácií, školení, kurzov, konferencií na národnej a medzinárodnej úrovni,
- organizovanie kultúrnych, osvetových podujatí, výstav
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, realizácia a spracovanie projektov s cieľom rozvoja ekonomiky a miestnej kultúry regiónu,
- poskytovanie informácií v uvedených oblastiach prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |