znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Chcem chodiť, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
52135284
Seat
Medzilaborce 112, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Website
Registration number
OU-PO-OVVS1-2018050621
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
21.12.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Alexandra Raganová
    born 25.11.1984

Statutory body: Trustee
  • Ing. Alexandra Raganová
    born 25.11.1984
     From:19.12.2018To:

Supported purpose
  • PODPORA STAROSTLIVOSTI O POSTIHNUTÉ DETIFrom:19.12.2018To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu Chcem chodiť , n.f. je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenia všeobecnej prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, úlohou fondu je predovšetkým finančne podporiť liečbu ťažko zdravotne postihnutého Ivka Ragana ako aj iných deti a mládež, postihnutých spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) a inak telesne postihnutých na území Slovenskej republiky. Prostriedky fondu budú použité najmä na zaobstáravanie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok , ktoré uľahčia ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Na podporu liečebných postupov na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |