znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Jozífek n. f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
50647075
Seat
Kpt. Nálepku 237/20, 019 01 Ilava, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2016 - NF/59
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
15.12.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Bohumila Donková
  born 21.09.1969
 • Ing. Jozef Toman
  born 14.06.1958

Statutory body: Trustee
 • Ing. Jozef Toman
  born 14.06.1958
   From:15.12.2016To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.12.2016To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania. Zameria sa najmä na aktivity súvisiace s plnohodnotným začlenením zdravotne ťažko postihnutého Jozefa Donka, postihnutého ťažkou mozgovou príhodou na artéria basilaris , do bežného života spoločnosti. Finančné prostriedky budú združené najmä na:
- zabezpečenie zdravotnej, materiálnej a technickej pomoci a podpory
- zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti
- zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti
- podpora pri zisťovaní a aplikácii inovatívnych medicínskych metód a postupov súvisiacich so zdravotným postihnutím Jozefa Donka
- podpora pri zabezpečení technických, dopravných a iných prostriedkov pre zdravotne postihnutú osobu
- podpora liečebných postupov a operácií na území SR

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |